Obchodní podmínky

DANECO spol.s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Moravská Ostrava

IČ: 64080425
DIČ: CZ64080425

Registrace: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 20827

Zastoupená: Vladanem Dorazilem, jednatelem společnosti 

(dále jen "dodavatel")

Provozovna:

DANECO spol. s r.o.
9.května 11
794 01 Krnov


1. Objednávka zboží

  Seznam zboží na stránkách www.daneco.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Ceny zboží na internetovém obchodě jsou platné. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. V okamžiku potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

2. Dodací lhůta

  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky pokud není skladem. V období před koncem roku se může termín dodání prodloužit.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

3. Zaslání zboží a cena dopravy

  Menší zásilky zasíláme Českou poštou a rozměrné nebo těžké firmou Toptrans. Je možné si zboží vyzvednout také osobně na naši pobočce v Krnově. Vyhrazujeme si právo zvolit dopravce podle povahy a charakteru dopravovaného zboží.

Zásilky v ČR:

Do hodnoty objednávky 4.000 Kč včetně je cena přepravy 150,- Kč. Nad 4.000,- Kč je přepravné zdarma. Platba dobírkou je zpoplatněna částkou 50,- Kč. Tyto ceny jsou včetně DPH.

 

 

4. Způsob uhrazení ceny za zboží

  Školským zařízením vystavujeme fakturu se splatností 14 dnů, nebo dle dohody.

Ostatní zákazníci platí zboží dobírkou, platbou předem nebo dle dohody.

Fakturu zasíláme elektronicky.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

5. Převzetí zboží

  Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu dopravci zákazník stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je  u každého zboží 24 měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

7. Reklamace

  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě dodavatele,nebo i jinou formou u dodavatele , doporučujeme vyplnit reklamační list , kde uvede zejména typ výrobku, název výrobky, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů vás budeme kontaktovat o dalším postupu vyřízení reklamace zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

8. Odstoupení od smlouvy

  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@daneco.cz  nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Vrácená ceny se týká pouze hodnoty zboží, nikoliv ceny přepravného. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

  viz Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)   https://www.daneco.cz/gdpr nebo proklik v patičce stránky

  10. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
  Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.daneco.cz .

Kontakt

DANECO spol.s r.o.

Dětské stavebnice, lehátka, nábytek
9. května 11
794 01 Krnov

tel:.: +420 603 140 885

dorazil@daneco.cz
www.daneco.cz

 

Výběr měny

Datum poslední aktualizace

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop          Zásahy ochrany povinných údajů (GDPR)

Responzivní design menu

Kategorie
Menu
Vyhledávání
Přihlášení
Nahoru